อาหารปลาดอทคอม

ร้านค้าโปรด

เจ้าของร้าน: iamgolf ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 46

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-07-06

เยี่ยมชมทั้งหมด: 129171

ที่อยู่: 303 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง

เบอร์โทรศัพท์: 089-186-1018

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

title_10det.gif

Each of the Saki-Hikari Diets include a living bacteria appropriately named "Hikari Germ"

hkr_img_detail.gif

The Hikari Germ process

The scientifically developed Saki-Hikari diets utilize the finest quality ingredients we can find, including a patented, living probiotic. A merging of world-class technology, nutritional balance and patented ingredients allow us to bring you this revolutionary diet."Hikari Germ" is a strain of Bacillus bacteria which, when fed, proliferates itself inside the intestine of the koi offering many incredible benefits.

10det01_01.gif