อาหารปลาดอทคอม

ร้านค้าโปรด

เจ้าของร้าน: iamgolf ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 46

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-07-06

เยี่ยมชมทั้งหมด: 129172

ที่อยู่: 303 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง

เบอร์โทรศัพท์: 089-186-1018

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

Hikari Goldfish Diets Pellet Function Guide

Choice the best diets for your purpose!

The Meanig Of Each Icon youto_icon01.gif Complete diet with full of essential nutrition youto_icon04.gif Color enhancing diet, keep the beauty color of goldfish
  youto_icon02.gif Growth diet, for the healthy and voluminous body & lionhead growth youto_icon06.gif Strong color enhancing diet, brings the natural beauty of goldfish
  youto_icon03.gif Easily digestive diet, highly assimilative thus reduce the feces youto_icon05.gif Aggressive color enhancing diet, brings the natural beauty of goldfish