อาหารปลาดอทคอม

ร้านค้าโปรด

เจ้าของร้าน: iamgolf ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 46

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-07-06

เยี่ยมชมทั้งหมด: 129175

ที่อยู่: 303 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง

เบอร์โทรศัพท์: 089-186-1018

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

Feeding your coldwater fish - The basics.

Water temperature can dictate how and when you feed your fish. Careful consideration should be given to the condition of the environment as well as the activity level of your pets. Also consider your own knowledge and experience with your fish!

to07_01.gif 

Although Goldfish are comparatively strong in the summer season, they will easily tire in higher water temperatures. If your Goldfish appear to be weak or lethargic, reduce the number of feedings and try to reduce the water temperature if practical. Care should be taken to avoid rapid changes in water temperature.

to07_09.jpg
to07_02.gif 

Goldfish are most active in this temperature range. Using a color-enhancing diet during this time of year will help them develop the natural beauty you bought them for. Smaller more frequent feeding can provide voluminous growth provided your water quality is not negatively impacted. Carefully monitor their activity level and your water quality before increasing the number of feedings or amount of food fed.

to07_03.gif 

Goldfish can easily digest food in this temperature range. You can feed your food of choice as often as you like now. During periods of abrupt water temperature change reduce the number of feedings to no more than twice per day.

to07_04.gif 

As your goldfish’s metabolism slows their activity level will also slow, this is your sign to reduce the amount of food fed. Always use an easily digested diet like Hikari Wheat- Germ when the water temperature is in this range. Try to feed during the warmest part of day to avoid digestion problems.

to07_05.gif 

Always feed an easily digested diet like HikariWheat-Germ when your water temperature is in this range while carefully monitoring the condition of your pets. If your goldfish do not eat, you should stop feeding immediately. For best results try to feed between 10:00 am and 2:00 pm.

to07_06.gif 

Your goldfish should be in their hibernation mode now and no feeding is necessary.

to06_08.gif

The above water temperatures are examples only. You know your pets' eating habits and pond condition better than anyone else. If you encounter problems using the guide above contact your local pet professional for assistance developing a feeding program for your specific situation.

Never over feed! Remember,
feeding less is always better than feeding too much.
  • Always control the amount fed so there is no leftover food after the feeding period. If you find leftovers, remove them immediately to avoid water quality problems.
  • For new environments, please reduce the feeding amount until your filtration system has completely cycled and developed adequate bacteria levels.
  • If something unusual happens (a sudden water temperature change, unstable water quality or illness) you should stop feeding completely or reduce the amount fed until the condition is corrected.
  • Special care should be taken during the spring when you restart your feeding routine. Use only easily digested diets, like Hikari Wheat-Germ increasing the amount fed little by little until you are feeding the amount you feel fits your situation. This helps your pets effectively reactivate their digestive process .