อาหารปลาดอทคอม

ร้านค้าโปรด

เจ้าของร้าน: iamgolf ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 46

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-07-06

เยี่ยมชมทั้งหมด: 129176

ที่อยู่: 303 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง

เบอร์โทรศัพท์: 089-186-1018

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

เม็ดอาหารประเภทต่างๆของ Hikari

These diets are manufactured using an extruder (high pressure cylinder) through a mixing and heating process under high pressure.

By controlling the pressure and temperature simultaneously, the desired pellet can be manufactured to our exacting specifications.

Round Pellet
Most general, round shaped expanded pellets best for Koi, Goldfish and Cichlids. Selected ingredients are heated and kneaded with the extruder under high temprature. With this process, protein and starch bind together to make a firm though soft pellets, this character prevents dissolving the pellets while feeding.
Sponge Type Diets

Expanded pellets containing higher levels of air inside. When put in the water, they quickly absorb water and become sponge-like. This elasticity, not common in other foods, helps make them desirable to fish who normally eat only live foods.

Disk Type Diets

Thinly sliced pellets in shapes developed to conform to the normal eating habits of plecostomus, corydoras and other bottom type feeders.

Hard Type Diets

A food with very little air inside, designed to maintain its shape and integrity in water for a long time. Suitable for crayfish and hermit crabs that eat slowly by tearing the food into smaller edible pieces.

pal_img_hard.jpg Hikari Tropical
Granular Type

A very small pellet made from pre-heated and powdered ingredients formed into small balls by using special, natural binders. Hikari's "Micro Coating" covers each granular pellet with a thin coating which keeps it from dissolving when put in water. Soft, easy to eat and full of nutrition, these pellets will not stain your aquarium water. Best for use with smaller tropical fish who would normally eat flakes.

pal_img_gra.jpg Hikari Tropical
Hikari
Flake Type

Manufactured using a drum shaped dryer where liquid ingredients are sprinkled on the surface of a drum that is kept at very high temperature. As the liquid hits the drum it expands and a flake is formed. This type of food is softer and easier to eat. It's great for use in an aquarium where various sizes of fish are kept.

pal_img_fla.jpg Hikari Flake
Freeze Dired Food

Natural raw materials are rapidly frozen then dried in a vacuum condition as they are brought back to normal temperature. Hikari's pharmaceutical-grade process provides you with the best taste and nutritional value possible, significantly better than sun drying. Every Hikari Bio-Pure FD item has a well-balanced compliment of vitamins for good long-term health offering your pet a food as close to live as is humanly possible.